1. Ana Sayfa
 2. Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik

Kaleseramik’te Sürdürülebilirlik

Kaleseramik olarak süreçlerimizde sürdürülebilirlik odaklı hareket ediyoruz.

Dünya Ekonomi Forumu’nun (WEF) 2020 yılında yayımlanan Küresel Risk Raporu’na göre gerçekleşme olasılığı ve etkisi açısından değerlendirildiğinde ilk 10 riskin sekizinin çevre ve iklim kriziyle ilişkili olduğu görülüyor. Avrupa Birliği’nin (AB) 2019 sonunda açıkladığı Yeşil Mutabakat ise 2050’ye kadar AB’nin ilk karbon nötr kıta olma hedefini ve bu hedef kapsamında atacağı adımları içeriyor.

İklim krizi çağımızın en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Kaleseramik olarak durumun ciddiyeti karşısında sürdürülebilir bir geleceğin inşası için tasarım sürecinden başlayarak tüm üretim süreçlerimizde sürdürülebilirlik odaklı hareket ediyor ve belirlediğimiz hedefler doğrultusunda performansımızı takip ediyoruz. Bu misyonla çevre yönetiminde uluslararası standartları rehber alıyoruz. İklim değişikliğinden kuraklığa, günümüzde dünyayı etkileyen tüm sorunlara karşı, maksimum verimliliğe erişmeye gayret ederek küresel dönüşümün bir parçası olmayı hedefliyoruz.

Kale Grubu Sürdürülebilirlik Politikaları

Kuruluş yılı olan 1957’den bugüne üreten ve ürettiği değerleri paylaşan Kale Grubu; daha sürdürülebilir, müreffeh ve adil bir dünya için bireyden başlayıp topluma yayılacak bilinçli bir farkındalık oluşturmak amacıyla tüm paydaşlarına “İyi Bak Dünyana” çağrısında bulunmaktadır. Bu çağrı, dünyanın da evimiz olduğunu hatırlatmakta ve herkesin kendi etki alanında sürdürülebilirlik odaklı başlatacağı küçük değişimlerin birleşerek, geleceği şekillendiren, dünyayı iyileştiren anlamlı bir dönüşüm haline geleceği anlayışına dayanmaktadır.

Kale Grubu; “İyi Bak Dünyana” çatısı altında tanımladığı Sürdürülebilir İş Modeli, Enerji ve Kaynak Yönetimi, Kültürel Dönüşüm ve Toplumsal Fayda etki alanlarında sürdürülebilirlik stratejisini yönetirken, aşağıda sunulan “Sürdürülebilirlik Politikası” rehberliğinde tüm iş süreçlerine yönelik çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarında belirlenen ilkelerin tüm Grup şirketleri ve değer zincirinde benimsenerek pozitif etkinin çoğaltılmasını amaçlamaktadır.

 

“İyi Bak Dünyana” Stratejik Çerçeve Temel İlkeler

 1. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde, yaşadığımız dünyaya saygılı ve nesilden nesile sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için “iyi iş üretme” prensibi ile bugünden somut adımlar atarız. Dijitalleşme, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonu merkeze alarak toplumda değişimin öncülüğünü yapar, işimizi daha da ileriye taşımak için cesaretle hareket eder, katma değeri yüksek, çevre dostu ürün ve hizmetlerle, ÇSY odaklı sürdürülebilir iş modelleri ile ülke ekonomisine katkı sağlar ve paydaşlarımıza değer yaratırız.
 2. Daha iyi bir gelecek için “sorumlu üretim ve tüketim” ve “sorumlu yatırım” yaklaşımı ile iş birliklerinden güç alarak, yatırım prensiplerimiz doğrultusunda girişimcilik ekosisteminin desteklenmesine, girişimlerin ölçeklenmesine katkıda bulunarak hem karşılıklı değer yaratmayı, hem de yerel kalkınmayı hedefleriz.
 3. Sürdürülebilirlik bakış açımızı uçtan uca dijital sistemler ile destekler; güçlü Arge yapılarımız, kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon projelerimiz ile sürdürülebilir yeni teknolojileri sürekli araştırır, geliştirilmesinin içerisinde yer alır, bulunduğumuz sektörlerde işin geleceğine yatırım yaparız.
 4. Geleceği, paydaşlarımız ve tedarik zincirimizin her bir halkası ile daha güçlü ve bütünsel bir yaklaşım ile şekillendirebileceğimize inanır; iş anlayışımızın bir parçası olan tüm tedarik zincirimize yaymaya, iyi uygulamaları ekosistemde yaygınlaştırarak geliştirmeye gayret ederiz.
 5. Çevreyi korumayı uzun vadede gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görür, iklim değişikliği ile ilgili küresel risklerin önlenebilmesi amacı ile işimizi düşük karbonlu bir geleceğe ulaşma yolunda daha da geliştirir; sektörel operasyonlardan kaynaklanan sera gazı salımların azaltılması amacıyla projeler geliştirir, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelir ve bu odaktaki yatırımların hayata geçmesi için kaynak sağlarız.
 6. Çevresel etkilerin düşürülmesi için kaynak kullanımında operasyonel verimlilik esası ile operasyonlarımızı gerçekleştirir, tüm süreçlerimizde döngüsel ekonomi prensiplerini gözeterek çevresel ve ekonomik fayda sağlamayı amaçlarız.
 7. Sektörel operasyonlarının sonucunda ortaya çıkan atıkların öncelikle kaynağında önlenmesini hedefler ve oluşan atıkların yeniden yüksek katma değerli ürünler olarak döngüye katılması için stratejiler uygularız.
 8. Operasyonlarımız kapsamında kullanılan suyun adil süreçlerle elde edilmesini ve sorumlu bir şekilde tüketimini gözetir; su kullanımının azaltılmasına ve su performansımızın iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütürüz.
 9. Grup genelinde sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılmasını amaçlarken operasyonlarımızı gerçekleştirdiğimiz tüm coğrafyalardaki toplulukların ihtiyaç ve önceliklerini gözetir, yerel halkın ve ulusal paydaşların refahını artırmayı, sosyal ve ekonomik değer yaratmayı en önde tutarız.
 10. Tüm insan kaynakları süreçlerinde cinsiyet, dil, din, ırk, etnik köken, yaş vb. konularda herhangi bir ayrımcılık yapmaksızın fırsat eşitliğini gözetir ve insana yakışır iş uygulamalarını benimseriz.
 11. Adil, şeffaf ve esnek liderlik modeli ile sorumluluk almayı, cesareti ve sonuç alıncaya kadar azimle devam etmeyi takdir ederiz ve ödüllendirilen bir iklim yaratırız.
 12. Çalışan deneyimi süreçlerini sürekli gelişimi destekleyici, bireyselleştirilmiş ve dijital süreçlerle desteklenmiş bir yolculuk olarak tasarlarız ve yenilikçi uygulamalarla sürekli geliştiririz.
 13. İnsan kaynağına yatırım yaparak çalışan yetkinliklerini geliştirir; etkin bir performans yönetimi ile kariyer gelişimini sağlamayı amaçlarız.
 14. Çağın gerekliliklerine uygun yetkinliklere sahip, kurum kültürümüze uyumlu ve yeniliklere açık olan yetenekleri şirketlerimize kazandırmayı hedefleriz.
 15. Güvenilir şirket olmayı sürdürerek genç yeteneklerin çalışmak isteyeceği ortamı sağlamaya çalışırız ve gençlerin kariyer planlarına ve fırsat eşitliklerine imkan ve destek sağlarız.
 16. Toplumsal yatırımlarımızı pozitif etki odağı ve ortak fayda perspektifinde gerçekleştirir, bu doğrultuda stratejik iş birlikleri ve projeler hayata geçiririz. Çalışan gönüllülüğü programlarımız ile Grup genelindeki toplumsal yatırım çalışmalarını destekleriz.
 17. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi başta döngüselliğin sahiplenildiği, disiplinler arası çalışmanın teşvik edildiği etki odaklı toplumsal yatırımlarının kuluçka merkezi olma misyonunu sahipleniriz.
 18. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı ile toplumsal sorunlara odaklanan ve döngüsel ekonomiye katkı veren girişimleri destekleriz ve bu girişimler ile işbirlikleri sağlayarak Kale Grubu’nun marka değerini artırmayı hedefleriz.
 19. Kale Seramik Vakfı ile yeni yetenekleri ve genç istihdamı destekler, potansiyel birer Kale çalışanı olarak sahiplenir; paydaşlarımız için meslek edindirme ve geliştirme programlarını hayata geçiririz.
 20. Sosyal fayda yaratmak için küresel eğilimleri takip eder, yerel ve uluslararası STK iş birlikleri ile iç dış paydaşlarla ortak programlar geliştiririz.
 21. İş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm operasyonel süreçlerimizde hem çalışanlarımız hem de diğer paydaşlarımız için sağlanması ve uygulanması adına gereken her türlü aksiyonun alınmasını sağlarız.
 22. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve diğer tüm paydaşlarımız ile birlikte tüm iş süreçlerimizi etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal anlayış çerçevesinde yönetiriz.
 23. Bilgi güvenliği organizasyonumuz ve prosedürlerimiz, tüm kontrol sistemlerimizin bir parçasıdır. Varlıklarımızı kayıplara ve izinsiz kullanıma karşı korur, güvence altında tutarız.
 24. Kurumsal yönetim ile ilişkili ulusal ve uluslararası mevzuatları takip eder, zorunlu ilkeleri uygular; gönüllülük esasına dayalı ilkelere uyulması yönünde gerekli aksiyonları alır, uyulamaması halinde gerekçelerini açıklarız.
 25. Çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili risk ve fırsatlar karşısında değişime kolay adaptasyonu sağlamak üzere işlerimizi ve süreçlerimizi esnek ve dayanıklı hale getiririz.
 26. Sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmek amacıyla çalışanlara yönelik kapasite geliştirme imkanları sunar ve bu konulardaki hedef ve performansları düzenli olarak paylaşmayı ilke ediniriz.
 27. Sürdürülebilirlik performansımızı ölçer, raporlar, bu kapsamda küresel kabul görmüş kriterlere ve kılavuzlara tam uyum sağlar, zorlayıcı hedefler koyarak sürekli gelişimi esas alan yönetişim sistemimizi uygulamaya devam ederiz.

Ekonomik-Sosyal-Çevresel (ESG) Politikalarımız

Kaleseramik olarak kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerimizin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini göz önünde bulunduruyor ve strateji boyutlarımızı ilgili ESG (environmental-social-corporate governance) kriterleri altında kümeliyoruz.

Ekonomik etkiye sahip faaliyetlerimizi inovasyon, dijital dönüşüm ve tedarik zincirinde sürdürülebilirlik ana gündemlerindeki strateji boyutları altında,

Sosyal etkiye sahip faaliyetlerimizi iş sağlığı ve güvenliği, çalışanlara değer sunma ve yetenek yönetimi, toplum ile ilişkiler ve topluma etki ana gündemlerindeki strateji boyutları altında,

Çevresel etkiye sahip faaliyetlerimizi ise hammadde kullanımı, enerji ve karbon emisyonu yönetimi, atık yönetimi ve su yönetimi ana gündemlerindeki strateji boyutları altında değerlendiriyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için yayınlanmış evrensel bir eylem çağrısıdır. Kaleseramik olarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları özelinde süreç, ürün ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından yoğunlukla;

 • 8- İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 • 9- Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı
 • 11- Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 • 12- Sorumlu Üretim ve Tüketim
 • 13- İklim Eylemi

hedefleri kapsamında süreçlerimizi şekillendiriyor ve gerekli aksiyonları alıyoruz.

Faaliyetlerimiz, Ürünlerimiz ve Aksiyonlarımız

Üretim tesislerimizde yaptığımız iyileştirmeler sonucunda Kaleseramik tesisimiz 2013 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Türkiye’nin En Verimli Endüstriyel Tesisi” seçildi. Üretim süreçlerimizi şeffaflaştırarak, tüm ürünlerimize bağımsız kuruluşlar tarafından onaylı Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product Decleration - EPD) alarak, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşına ulaştık.

Bununla beraber, tüm seramik kaplama malzemeleri ürünlerimiz standardı en yüksek İç Hava Kalitesi testinden başarıyla geçerek “GREENGUARD GOLD” sertifikası almaya hak kazandı.

Kaliteli ve çevreci üretim ilkesi ile tüketicilerimize en doğru ve en kaliteli ürünleri ulaştırma hedefimizde Kaleseramik olarak ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Duvar karosu ürün gruplarında Sağlık Ürün Deklarasyonu’nu (Health Product Decleration - HPD) aldık. Türkiye’de, HPD sertifikasına sahip olan ilk seramik üreticisiyiz.

Yapılara yeni çözümler oluşturmak üzerine kurulu bir yolda yürüyoruz. Kaleseramik altında ‘Smart’ (akıllı) felsefesi ile tasarladığımız, tasarrufa yönelik, çevreci ürünlerimizle tüketicilere ve iş ortaklarımıza dost çözümler sunuyoruz. Dünyanın en değerli kaynağı olan suyun bir hazine gibi korunması bilinci ile tasarrufu konusunda iddialı ürünler tasarlıyor, üretiyor ve kullanımını özendiriyoruz. ‘Smart’ yaklaşımımızla ortaya çıkardığımız ‘Kale Smart Yıkama Sistemli Asma Klozet’ ürünümüzle ‘Türk yapı sektörünün Oscar’ı olarak ifade edilen ve Yapı Endüstri Merkezi tarafından verilen ‘Altın Çekül ödülüne layık görüldük.

Kalesinterflex

Çevreye duyarlı teknolojisiyle fark yaratan Kalesinterflex, standart seramik karolara göre daha az enerji ve hammadde kullanılarak üretilir.

Kaleguard Defence

Kaleseramik, bakteriler ve özellikle Covid-19 gibi zararlı virüsler üzerindeki etkinliği klinik testlerle onaylanmış yeni bir teknoloji geliştirdi.

Kaleguard Defence uygulamalı mat yüzeyli seramikler, gözle görülmeyen tehlikeli mikroorganizmaların çoğalmalarını engelliyor, gelişimlerini durduruyor ve uzun süreli hijyen sağlıyor.

Cura Tile by Kale

Adını kullanıcı sağlığını ve doğal çevreyi “iyileştirmekten” alan Cura Tile by Kale ürünleri, iç mekan hava kalitesinin her zamankinden daha önemli olduğu günümüzde, kullanıcıların her nefesi sağlıkla ve güvenle alabilmesi için geliştirilmiştir.

Yenilikçi ve sürdürülebilir üretim teknolojisinin yanında doğal yapısı ile Cura Tile by Kale ürünleri hem çevreye duyarlı endüstrileşmenin hem de sürdürülebilir kentleşmenin önünü açmaktadır.

Kaynak: Cura Tile by Kale Ürün Kataloğu, syf.6.

Smartedge (İnce Kesit) Lavabo

İnce kesitli Smartedge lavabolarımız, konvansiyonel lavabo üretimine kıyasla hammadde ve enerji tasarrufu ile doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor.

Çevre ve insan sağlığını düşünerek tasarladığımız ürünlerimizin detaylarına katalog sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

Su, Enerji ve Hammadde Verimliliği

Büyük oranda yerel hammadde kaynaklarını kullanarak üretim gerçekleştiren seramik sektörü için geri kazanım çalışmaları, sektörün ülkemizdeki geleceği için de büyük önem taşımaktadır. Geri kazanımın kaynak kullanımlarındaki yansıması, özellikle su kaynaklarının öneminin giderek arttığı bugünlerde ülkemiz doğal su rezervlerinin korunmasına katkı olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Tüm operasyonel süreçlerimizde kaynak verimliliğini esas alarak çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla, geçtiğimiz yıl içerisinde üretim süreçlerimizde yapmakta olduğumuz malzeme odaklı geri kazanım çalışmalarını artırdık.

Geri kazanım oranlarında %70’lerin üzerinde artış sağlayarak hem üretim süreçleri için gerekli olan su ve enerji tüketimlerinde tasarruf elde ediyor hem de hammaddelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz.

Kaynak tüketimlerindeki azalma ile birlikte sera gazı emisyonlarında da azalma sağlıyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini artık daha fazla hissettiğimiz günümüzde daha az sera gazı emisyonu salınmasını sağlayacak her tür çalışmanın değerli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Hammadde ediniminden başlayarak bakım, laboratuvar ve ofis faaliyetleri de dahil üretimin çeşitli aşamalarıyla seramiğin yaşam döngüsü boyunca çeşitli atıkların oluşması kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu atıklar türlerine göre sınıflandırılarak geri kazanılmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra üretimde yüksek verimli ekipman kullanımından aydınlatma uygulamalarına kadar üretim alanlarımızdaki verimlilik odaklı çalışmalarımızla doğal kaynak tüketiminde tasarruf sağlamaya devam ediyoruz.

Üretim süreçlerinde oluşan atık ısıyı ise organik tarım üretimi yapan sera tesislerinde kullanarak döngüsel ve sürdürülebilir süreçler geliştiriyoruz.

Çalışanlara Değer Sunma ve Yetenek Yönetimi

“Kalegends” yeni mezun işe alım programımız ile aramıza katılan arkadaşlarımızın; alanında uzman eğitmenlerden farklı konu başlıklarında eğitimler alarak ve deneyimlerden öğrenerek; hem kişisel, hem de teknik konularda kendilerini geliştireceklerine, iş hayatında daha güçlü var olacaklarına, şirketlerimizde fark yaratarak, ilham veren işlere imza atacaklarına yürekten inanıyoruz.

Yetenek yönetimi çalışmalarımız kapsamında Sabancı Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Geleceğin Kale'leri "Lider Gelişim Programı" ve "Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Akademisi" programlarının içeriğini her yıl daha da zenginleştirilerek devam ettiriyoruz.

Çalışanlarımızın teknik, yönetsel ve ilişkisel becerilerinin güçlendirilmesi, kültürün ve değerlerin kuşaklararası aktarımı, yeni fikirlerin deneyimlenmesi ve yeni bakış açılarının kazanılması amacıyla “Bizden Bize Mentorluk Programı”’nı devreye almış bulunuyoruz.

Öğrenen organizasyon kültürünü güçlendirmek amacıyla, iç eğitim sayısını ve kalitesini artırmayı teşvik edecek şekilde iç eğitmen sürecini tasarlayarak Kale Masters programını başlattık.

2021 yılı itibariyle yüksek lisans programı kapsamını genişletilerek çalışanlarımızın tercih etmiş olduğu herhangi bir üniversitenin yüksek lisans programı için “Yüksek Lisans Eğitim Desteği” programını devreye aldık.

#İyiBakDünyana

Kaleseramik olarak sürdürülebilir bir gelecek için etki odaklı döngüsel projelere yatırımı önceliklendiriyoruz. Daha eşit, daha adil ve daha yeşil bir dünya için herkesin üzerine sorumluluk düştüğünü savunarak, bilinçli bir farkındalık yaratmayı ve bundan ilhamla herkesin harekete geçmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

Hepimizin bildiği gibi küresel sorunların ve eşitsizliklerin tırmandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte, aynı şeyleri yaparak, farklı sonuçlar elde etmenin mümkün olmadığını biliyoruz.

Kaleseramik olarak bu bilinçle özümüze dönüp, içimize bakmayı seçtik ve yaşadığımız günleri bir farkındalık evresi olarak değerlendirdik. Sorundan değil sorumluluktan beslenme duyarlılığımızla duyurduğumuz ‘İyi Bak Dünyana’ yaklaşımımız ile kendi dünyalarımızdan başlatacağımız küçük değişimlerin birleşerek büyük bir harekete dönüşeceğine inanıyoruz.

Gelin, ‘İyi Bak Dünyana’ hareketini birlikte büyütelim ve daha yaşanabilir gelecek için umutlarımızı yeşertelim…

Bugün her bir birey, kendinden, kendi alışkanlıklarından, kendi evinden başlayarak, sokağında, mahallesinde, şehrinde, ülkesinde ve nihayetinde gezegende fark yaratabilecek potansiyele sahip.

Kaleseramik olarak, yerel ve küresel sürdürülebilirlik risklerine dair gündemin yakın takipçisi olmaya ve yaşayan mekanlara yeni anlamlar katmak için çalışmaya devam ediyoruz. Biz, Evinize, Dünyanıza, Size, İyi bakmak için hazırız...

Kaleseramik Ar-Ge Merkezi

Kaleseramik Ar-Ge Merkezi, Kale Yapı Ürünleri Grubu’nun gelecek stratejilerine ve sürdürülebilir büyüme planlarına uygun olarak belirlenmiş, yenilikçi, çevreye duyarlı ve özgün projeleri, uzman kadrosu ile hayata geçirip, katma değeri yüksek ürünleri geliştirmek vizyonuyla kuruldu.

Kaleseramik Ar-Ge Merkezi olarak, 5500 m2 alana sahip tesiste 30’dan fazla araştırmacı, tasarımcı ve teknisyen ile birlikte Kaleseramik’in uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek bir şirket olması için çalışmanın yanında, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak, yeni sürdürülebilir üretim teknikleri, malzemeler ve ürünler geliştirmek ve seramik bilimi ve mühendisliğine katkıda bulunmak için çalışıyoruz.

İklim krizi çağımızın en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Kaleseramik olarak durumun ciddiyeti karşısında sürdürülebilir bir geleceğin inşası için tasarım sürecinden başlayarak tüm üretim süreçlerimizde sürdürülebilirlik odaklı hareket ediyor ve belirlediğimiz hedefler doğrultusunda performansımızı takip ediyoruz. Bu misyonla çevre yönetiminde uluslararası standartları rehber alıyoruz. İklim değişikliğinden kuraklığa, günümüzde dünyayı etkileyen tüm sorunlara karşı, maksimum verimliliğe erişmeye gayret ederek küresel dönüşümün bir parçası olmayı hedefliyoruz.

Kale Grubu Sürdürülebilirlik Politikaları

Kuruluş yılı olan 1957’den bugüne üreten ve ürettiği değerleri paylaşan Kale Grubu; daha sürdürülebilir, müreffeh ve adil bir dünya için bireyden başlayıp topluma yayılacak bilinçli bir farkındalık oluşturmak amacıyla tüm paydaşlarına “İyi Bak Dünyana” çağrısında bulunmaktadır. Bu çağrı, dünyanın da evimiz olduğunu hatırlatmakta ve herkesin kendi etki alanında sürdürülebilirlik odaklı başlatacağı küçük değişimlerin birleşerek, geleceği şekillendiren, dünyayı iyileştiren anlamlı bir dönüşüm haline geleceği anlayışına dayanmaktadır.

Kale Grubu; “İyi Bak Dünyana” çatısı altında tanımladığı Sürdürülebilir İş Modeli, Enerji ve Kaynak Yönetimi, Kültürel Dönüşüm ve Toplumsal Fayda etki alanlarında sürdürülebilirlik stratejisini yönetirken, aşağıda sunulan “Sürdürülebilirlik Politikası” rehberliğinde tüm iş süreçlerine yönelik çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarında belirlenen ilkelerin tüm Grup şirketleri ve değer zincirinde benimsenerek pozitif etkinin çoğaltılmasını amaçlamaktadır.

 

“İyi Bak Dünyana” Stratejik Çerçeve Temel İlkeler

 1. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde, yaşadığımız dünyaya saygılı ve nesilden nesile sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için “iyi iş üretme” prensibi ile bugünden somut adımlar atarız. Dijitalleşme, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonu merkeze alarak toplumda değişimin öncülüğünü yapar, işimizi daha da ileriye taşımak için cesaretle hareket eder, katma değeri yüksek, çevre dostu ürün ve hizmetlerle, ÇSY odaklı sürdürülebilir iş modelleri ile ülke ekonomisine katkı sağlar ve paydaşlarımıza değer yaratırız.
 2. Daha iyi bir gelecek için “sorumlu üretim ve tüketim” ve “sorumlu yatırım” yaklaşımı ile iş birliklerinden güç alarak, yatırım prensiplerimiz doğrultusunda girişimcilik ekosisteminin desteklenmesine, girişimlerin ölçeklenmesine katkıda bulunarak hem karşılıklı değer yaratmayı, hem de yerel kalkınmayı hedefleriz.
 1. Sürdürülebilirlik bakış açımızı uçtan uca dijital sistemler ile destekler; güçlü Arge yapılarımız, kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon projelerimiz ile sürdürülebilir yeni teknolojileri sürekli araştırır, geliştirilmesinin içerisinde yer alır, bulunduğumuz sektörlerde işin geleceğine yatırım yaparız.
 2. Geleceği, paydaşlarımız ve tedarik zincirimizin her bir halkası ile daha güçlü ve bütünsel bir yaklaşım ile şekillendirebileceğimize inanır; iş anlayışımızın bir parçası olan tüm tedarik zincirimize yaymaya, iyi uygulamaları ekosistemde yaygınlaştırarak geliştirmeye gayret ederiz.
 3. Çevreyi korumayı uzun vadede gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görür, iklim değişikliği ile ilgili küresel risklerin önlenebilmesi amacı ile işimizi düşük karbonlu bir geleceğe ulaşma yolunda daha da geliştirir; sektörel operasyonlardan kaynaklanan sera gazı salımların azaltılması amacıyla projeler geliştirir, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelir ve bu odaktaki yatırımların hayata geçmesi için kaynak sağlarız.
 4. Çevresel etkilerin düşürülmesi için kaynak kullanımında operasyonel verimlilik esası ile operasyonlarımızı gerçekleştirir, tüm süreçlerimizde döngüsel ekonomi prensiplerini gözeterek çevresel ve ekonomik fayda sağlamayı amaçlarız.
 5. Sektörel operasyonlarının sonucunda ortaya çıkan atıkların öncelikle kaynağında önlenmesini hedefler ve oluşan atıkların yeniden yüksek katma değerli ürünler olarak döngüye katılması için stratejiler uygularız.
 6. Operasyonlarımız kapsamında kullanılan suyun adil süreçlerle elde edilmesini ve sorumlu bir şekilde tüketimini gözetir; su kullanımının azaltılmasına ve su performansımızın iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütürüz.
 7. Grup genelinde sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılmasını amaçlarken operasyonlarımızı gerçekleştirdiğimiz tüm coğrafyalardaki toplulukların ihtiyaç ve önceliklerini gözetir, yerel halkın ve ulusal paydaşların refahını artırmayı, sosyal ve ekonomik değer yaratmayı en önde tutarız.
 1. Tüm insan kaynakları süreçlerinde cinsiyet, dil, din, ırk, etnik köken, yaş vb. konularda herhangi bir ayrımcılık yapmaksızın fırsat eşitliğini gözetir ve insana yakışır iş uygulamalarını benimseriz.
 2. Adil, şeffaf ve esnek liderlik modeli ile sorumluluk almayı, cesareti ve sonuç alıncaya kadar azimle devam etmeyi takdir ederiz ve ödüllendirilen bir iklim yaratırız.
 3. Çalışan deneyimi süreçlerini sürekli gelişimi destekleyici, bireyselleştirilmiş ve dijital süreçlerle desteklenmiş bir yolculuk olarak tasarlarız ve yenilikçi uygulamalarla sürekli geliştiririz.
 4. İnsan kaynağına yatırım yaparak çalışan yetkinliklerini geliştirir; etkin bir performans yönetimi ile kariyer gelişimini sağlamayı amaçlarız.
 5. Çağın gerekliliklerine uygun yetkinliklere sahip, kurum kültürümüze uyumlu ve yeniliklere açık olan yetenekleri şirketlerimize kazandırmayı hedefleriz.
 6. Güvenilir şirket olmayı sürdürerek genç yeteneklerin çalışmak isteyeceği ortamı sağlamaya çalışırız ve gençlerin kariyer planlarına ve fırsat eşitliklerine imkan ve destek sağlarız.
 7. Toplumsal yatırımlarımızı pozitif etki odağı ve ortak fayda perspektifinde gerçekleştirir, bu doğrultuda stratejik iş birlikleri ve projeler hayata geçiririz. Çalışan gönüllülüğü programlarımız ile Grup genelindeki toplumsal yatırım çalışmalarını destekleriz.
 8. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi başta döngüselliğin sahiplenildiği, disiplinler arası çalışmanın teşvik edildiği etki odaklı toplumsal yatırımlarının kuluçka merkezi olma misyonunu sahipleniriz.
 9. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı ile toplumsal sorunlara odaklanan ve döngüsel ekonomiye katkı veren girişimleri destekleriz ve bu girişimler ile işbirlikleri sağlayarak Kale Grubu’nun marka değerini artırmayı hedefleriz.
 10. Kale Seramik Vakfı ile yeni yetenekleri ve genç istihdamı destekler, potansiyel birer Kale çalışanı olarak sahiplenir; paydaşlarımız için meslek edindirme ve geliştirme programlarını hayata geçiririz.
 11. Sosyal fayda yaratmak için küresel eğilimleri takip eder, yerel ve uluslararası STK iş birlikleri ile iç dış paydaşlarla ortak programlar geliştiririz.
 1. İş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm operasyonel süreçlerimizde hem çalışanlarımız hem de diğer paydaşlarımız için sağlanması ve uygulanması adına gereken her türlü aksiyonun alınmasını sağlarız.
 2. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve diğer tüm paydaşlarımız ile birlikte tüm iş süreçlerimizi etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal anlayış çerçevesinde yönetiriz.
 3. Bilgi güvenliği organizasyonumuz ve prosedürlerimiz, tüm kontrol sistemlerimizin bir parçasıdır. Varlıklarımızı kayıplara ve izinsiz kullanıma karşı korur, güvence altında tutarız.
 4. Kurumsal yönetim ile ilişkili ulusal ve uluslararası mevzuatları takip eder, zorunlu ilkeleri uygular; gönüllülük esasına dayalı ilkelere uyulması yönünde gerekli aksiyonları alır, uyulamaması halinde gerekçelerini açıklarız.
 5. Çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili risk ve fırsatlar karşısında değişime kolay adaptasyonu sağlamak üzere işlerimizi ve süreçlerimizi esnek ve dayanıklı hale getiririz.
 6. Sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmek amacıyla çalışanlara yönelik kapasite geliştirme imkanları sunar ve bu konulardaki hedef ve performansları düzenli olarak paylaşmayı ilke ediniriz.
 7. Sürdürülebilirlik performansımızı ölçer, raporlar, bu kapsamda küresel kabul görmüş kriterlere ve kılavuzlara tam uyum sağlar, zorlayıcı hedefler koyarak sürekli gelişimi esas alan yönetişim sistemimizi uygulamaya devam ederiz.

Ekonomik-Sosyal-Çevresel (ESG) Politikalarımız

Kaleseramik olarak kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerimizin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini göz önünde bulunduruyor ve strateji boyutlarımızı ilgili ESG (environmental-social-corporate governance) kriterleri altında kümeliyoruz.

Ekonomik etkiye sahip faaliyetlerimizi inovasyon, dijital dönüşüm ve tedarik zincirinde sürdürülebilirlik ana gündemlerindeki strateji boyutları altında,

Sosyal etkiye sahip faaliyetlerimizi iş sağlığı ve güvenliği, çalışanlara değer sunma ve yetenek yönetimi, toplum ile ilişkiler ve topluma etki ana gündemlerindeki strateji boyutları altında,

Çevresel etkiye sahip faaliyetlerimizi ise hammadde kullanımı, enerji ve karbon emisyonu yönetimi, atık yönetimi ve su yönetimi ana gündemlerindeki strateji boyutları altında değerlendiriyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için yayınlanmış evrensel bir eylem çağrısıdır. Kaleseramik olarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları özelinde süreç, ürün ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından yoğunlukla;

 • 8- İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 • 9- Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı
 • 11- Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 • 12- Sorumlu Üretim ve Tüketim
 • 13- İklim Eylemi

hedefleri kapsamında süreçlerimizi şekillendiriyor ve gerekli aksiyonları alıyoruz.

Faaliyetlerimiz, Ürünlerimiz ve Aksiyonlarımız

Üretim tesislerimizde yaptığımız iyileştirmeler sonucunda Kaleseramik tesisimiz 2013 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Türkiye’nin En Verimli Endüstriyel Tesisi” seçildi. Üretim süreçlerimizi şeffaflaştırarak, tüm ürünlerimize bağımsız kuruluşlar tarafından onaylı Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product Decleration - EPD) alarak, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşına ulaştık.

Bununla beraber, tüm seramik kaplama malzemeleri ürünlerimiz standardı en yüksek İç Hava Kalitesi testinden başarıyla geçerek “GREENGUARD GOLD” sertifikası almaya hak kazandı.

Kaliteli ve çevreci üretim ilkesi ile tüketicilerimize en doğru ve en kaliteli ürünleri ulaştırma hedefimizde Kaleseramik olarak ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Duvar karosu ürün gruplarında Sağlık Ürün Deklarasyonu’nu (Health Product Decleration - HPD) aldık. Türkiye’de, HPD sertifikasına sahip olan ilk seramik üreticisiyiz.

Yapılara yeni çözümler oluşturmak üzerine kurulu bir yolda yürüyoruz. Kaleseramik altında ‘Smart’ (akıllı) felsefesi ile tasarladığımız, tasarrufa yönelik, çevreci ürünlerimizle tüketicilere ve iş ortaklarımıza dost çözümler sunuyoruz. Dünyanın en değerli kaynağı olan suyun bir hazine gibi korunması bilinci ile tasarrufu konusunda iddialı ürünler tasarlıyor, üretiyor ve kullanımını özendiriyoruz. ‘Smart’ yaklaşımımızla ortaya çıkardığımız ‘Kale Smart Yıkama Sistemli Asma Klozet’ ürünümüzle ‘Türk yapı sektörünün Oscar’ı olarak ifade edilen ve Yapı Endüstri Merkezi tarafından verilen ‘Altın Çekül ödülüne layık görüldük.

Kalesinterflex

Çevreye duyarlı teknolojisiyle fark yaratan Kalesinterflex, standart seramik karolara göre daha az enerji ve hammadde kullanılarak üretilir.

Kaleguard Defence

Kaleseramik, bakteriler ve özellikle Covid-19 gibi zararlı virüsler üzerindeki etkinliği klinik testlerle onaylanmış yeni bir teknoloji geliştirdi.

Kaleguard Defence uygulamalı mat yüzeyli seramikler, gözle görülmeyen tehlikeli mikroorganizmaların çoğalmalarını engelliyor, gelişimlerini durduruyor ve uzun süreli hijyen sağlıyor.

Cura Tile by Kale

Adını kullanıcı sağlığını ve doğal çevreyi “iyileştirmekten” alan Cura Tile by Kale ürünleri, iç mekan hava kalitesinin her zamankinden daha önemli olduğu günümüzde, kullanıcıların her nefesi sağlıkla ve güvenle alabilmesi için geliştirilmiştir.

Yenilikçi ve sürdürülebilir üretim teknolojisinin yanında doğal yapısı ile Cura Tile by Kale ürünleri hem çevreye duyarlı endüstrileşmenin hem de sürdürülebilir kentleşmenin önünü açmaktadır.

Kaynak: Cura Tile by Kale Ürün Kataloğu, syf.6.

Smartedge (İnce Kesit) Lavabo

İnce kesitli Smartedge lavabolarımız, konvansiyonel lavabo üretimine kıyasla hammadde ve enerji tasarrufu ile doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor.

Çevre ve insan sağlığını düşünerek tasarladığımız ürünlerimizin detaylarına katalog sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

Su, Enerji ve Hammadde Verimliliği

Büyük oranda yerel hammadde kaynaklarını kullanarak üretim gerçekleştiren seramik sektörü için geri kazanım çalışmaları, sektörün ülkemizdeki geleceği için de büyük önem taşımaktadır. Geri kazanımın kaynak kullanımlarındaki yansıması, özellikle su kaynaklarının öneminin giderek arttığı bugünlerde ülkemiz doğal su rezervlerinin korunmasına katkı olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Tüm operasyonel süreçlerimizde kaynak verimliliğini esas alarak çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla, geçtiğimiz yıl içerisinde üretim süreçlerimizde yapmakta olduğumuz malzeme odaklı geri kazanım çalışmalarını artırdık.

Geri kazanım oranlarında %70’lerin üzerinde artış sağlayarak hem üretim süreçleri için gerekli olan su ve enerji tüketimlerinde tasarruf elde ediyor hem de hammaddelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz.

Kaynak tüketimlerindeki azalma ile birlikte sera gazı emisyonlarında da azalma sağlıyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini artık daha fazla hissettiğimiz günümüzde daha az sera gazı emisyonu salınmasını sağlayacak her tür çalışmanın değerli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Hammadde ediniminden başlayarak bakım, laboratuvar ve ofis faaliyetleri de dahil üretimin çeşitli aşamalarıyla seramiğin yaşam döngüsü boyunca çeşitli atıkların oluşması kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu atıklar türlerine göre sınıflandırılarak geri kazanılmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra üretimde yüksek verimli ekipman kullanımından aydınlatma uygulamalarına kadar üretim alanlarımızdaki verimlilik odaklı çalışmalarımızla doğal kaynak tüketiminde tasarruf sağlamaya devam ediyoruz.

Üretim süreçlerinde oluşan atık ısıyı ise organik tarım üretimi yapan sera tesislerinde kullanarak döngüsel ve sürdürülebilir süreçler geliştiriyoruz.

Çalışanlara Değer Sunma ve Yetenek Yönetimi

“Kalegends” yeni mezun işe alım programımız ile aramıza katılan arkadaşlarımızın; alanında uzman eğitmenlerden farklı konu başlıklarında eğitimler alarak ve deneyimlerden öğrenerek; hem kişisel, hem de teknik konularda kendilerini geliştireceklerine, iş hayatında daha güçlü var olacaklarına, şirketlerimizde fark yaratarak, ilham veren işlere imza atacaklarına yürekten inanıyoruz.

Yetenek yönetimi çalışmalarımız kapsamında Sabancı Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Geleceğin Kale'leri "Lider Gelişim Programı" ve "Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Akademisi" programlarının içeriğini her yıl daha da zenginleştirilerek devam ettiriyoruz.

Çalışanlarımızın teknik, yönetsel ve ilişkisel becerilerinin güçlendirilmesi, kültürün ve değerlerin kuşaklararası aktarımı, yeni fikirlerin deneyimlenmesi ve yeni bakış açılarının kazanılması amacıyla “Bizden Bize Mentorluk Programı”’nı devreye almış bulunuyoruz.

Öğrenen organizasyon kültürünü güçlendirmek amacıyla, iç eğitim sayısını ve kalitesini artırmayı teşvik edecek şekilde iç eğitmen sürecini tasarlayarak Kale Masters programını başlattık.

2021 yılı itibariyle yüksek lisans programı kapsamını genişletilerek çalışanlarımızın tercih etmiş olduğu herhangi bir üniversitenin yüksek lisans programı için “Yüksek Lisans Eğitim Desteği” programını devreye aldık.

#İyiBakDünyana

Kaleseramik olarak sürdürülebilir bir gelecek için etki odaklı döngüsel projelere yatırımı önceliklendiriyoruz. Daha eşit, daha adil ve daha yeşil bir dünya için herkesin üzerine sorumluluk düştüğünü savunarak, bilinçli bir farkındalık yaratmayı ve bundan ilhamla herkesin harekete geçmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

Hepimizin bildiği gibi küresel sorunların ve eşitsizliklerin tırmandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte, aynı şeyleri yaparak, farklı sonuçlar elde etmenin mümkün olmadığını biliyoruz.

Kaleseramik olarak bu bilinçle özümüze dönüp, içimize bakmayı seçtik ve yaşadığımız günleri bir farkındalık evresi olarak değerlendirdik. Sorundan değil sorumluluktan beslenme duyarlılığımızla duyurduğumuz ‘İyi Bak Dünyana’ yaklaşımımız ile kendi dünyalarımızdan başlatacağımız küçük değişimlerin birleşerek büyük bir harekete dönüşeceğine inanıyoruz.

Gelin, ‘İyi Bak Dünyana’ hareketini birlikte büyütelim ve daha yaşanabilir gelecek için umutlarımızı yeşertelim…

Bugün her bir birey, kendinden, kendi alışkanlıklarından, kendi evinden başlayarak, sokağında, mahallesinde, şehrinde, ülkesinde ve nihayetinde gezegende fark yaratabilecek potansiyele sahip.

Kaleseramik olarak, yerel ve küresel sürdürülebilirlik risklerine dair gündemin yakın takipçisi olmaya ve yaşayan mekanlara yeni anlamlar katmak için çalışmaya devam ediyoruz. Biz, Evinize, Dünyanıza, Size, İyi bakmak için hazırız...

Kaleseramik Ar-Ge Merkezi

Kaleseramik Ar-Ge Merkezi, Kale Yapı Ürünleri Grubu’nun gelecek stratejilerine ve sürdürülebilir büyüme planlarına uygun olarak belirlenmiş, yenilikçi, çevreye duyarlı ve özgün projeleri, uzman kadrosu ile hayata geçirip, katma değeri yüksek ürünleri geliştirmek vizyonuyla kuruldu.

Kaleseramik Ar-Ge Merkezi olarak, 5500 m2 alana sahip tesiste 30’dan fazla araştırmacı, tasarımcı ve teknisyen ile birlikte Kaleseramik’in uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek bir şirket olması için çalışmanın yanında, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak, yeni sürdürülebilir üretim teknikleri, malzemeler ve ürünler geliştirmek ve seramik bilimi ve mühendisliğine katkıda bulunmak için çalışıyoruz.

Ülke ve Dil Seçimi
Uygula Vazgeç
Haber bültenimize kaydolun
Yeni koleksiyonlarımızı keşfetmek ve promosyonlarımızdan haberdar olmak için e-posta adresinizi girin.
Aboneliğiniz Başarıyla Tamamlandı